Avtalsvillkor avseende användning av Jamtlis bilder.

Dessa avtalsvillkor är bindande för Kunden. Den som köper bilder från det analoga bildarkivet har godkänt Avtalsvillkoren genom att kryssa i rutan att bilderna endast skall användas för privat bruk alternativt att de skall publiceras/mångfaldigas. Den som agerar på uppdrag av ett företag, garanterar att han har rätt att binda företaget.

Kunden
Dessa avtalsvillkor gäller då Kunden får tillgång till bilder från Jamtli.

Användningsrätt och upphovsrätt
Inga bilder som visas på denna webbplats får kopieras eller laddas ned utan Jamtlis tillstånd. Många av bilderna är dessutom skyddade enligt upphovsrättslagen (1960:729).

Lag om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk 1960/729 (URL) gäller med nedanstående förbehåll: Rätten till bild som utförts på beställning överlåtes i den utsträckning som avtalats vid beställningen. I övrigt förbehålles rätten fotografen/Jamtli. Beställaren får inte överlåta rätten till bild till annan utan att skriftlig överenskommelse därom träffats. Negativ och färgoriginal är fotografens/Jamtlis egendom om inte annat skriftligen avtalats och skall omedelbart returneras till upphovsrättsinnehavaren efter användning. Alla sekundära rättigheter tillhör fotografen/Jamtli om inget annat avtalats. Den rätt till bild som överlåtes enligt dessa leveransvillkor övergår till beställaren först sedan full betalning erlagts till Jamtli/fotografen, såvida annat inte överenskommits.
 
Redovisning av användningen av bilder
Kunden åtar sig att till Jamtli lämna fullständig och korrekt redovisning av hur bilderna skall användas. Detta skall göras när bilden beställs.
 
Priserna för privat bruk framgår av prislistan som presenteras vid beställning. När det gäller bilder som skall mångfaldigas eller publiceras skall Kunden ta kontakt med Jamtli för att få rätt prisuppgift.
 
Användning av bild utanför Sverige kräver särskild, skriftlig överenskommelse.
 
Vid offertförfrågan gäller den användning som sedan bekräftas till Kunden.
 
Rättigheter och restriktioner
Kunden erhåller en personlig, ej överlåtbar och icke exklusiv användningsrätt för engångsbruk. Rätten skall utnyttjas senast inom ett år från leveransen. Omfattningen av användningsrätten framgår i övrigt av fakturan från Jamtli
 
Om bilder avses användas i reklamsammanhang eller annan marknadsföring skall kontakt tas med Jamtli för medgivande.
 
Bilderna får inte överlåtas eller upplåtas, hyras ut, spridas eller mångfaldigas, om annat inte uttryckligen framgår av den avtalade användningsrätten. Kunden är gentemot Jamtli ansvarigt för bildernas publicering och användning i övrigt.
 
Skydd av personer och varukännetecken
Enligt lagen om namn och bild i reklam (1978:800) får man inte vid marknadsföring använda framställning i vilken annans bild utnyttjas utan dennes samtycke. Därför skall kontakt tas med Jamtli för medgivande och eventuella förbehåll.
 
Om annan upphovsrättsinnehavares verk, varukännetecken eller annan immaterialrätt förekommer på en bild, ansvarar Kunden för att erforderliga medgivanden inhämtas och svarar ensam för alla eventuella skadeståndskrav.
 
Om en bild på en person återges på ett sätt eller i ett sammanhang som kan uppfattas som kränkande, nedsättande eller på annat sätt känsligt eller i ett alster som personen inte vill medverka i, ansvarar Kunden för alla eventuella skadeståndskrav. Detsamma gäller om användningen av bilden kränker upphovsmannens ideella rätt.
 
Bearbetning av bilder
Bearbetning, manipulation eller annan förändring av bilder - utöver normal redigering, som inte på något sätt förändrar bildens innehåll - eller användning av bild eller del av bild tillsammans med annan bild (montage) och liknande åtgärder, får inte ske utan skriftligt tillstånd från Jamtli.
 
Byline
Både fotografens namn och Jamtli skall alltid anges vid publicering av bild. Utelämnad eller felaktig byline debiteras enligt gällande prislista.
 
Lagring
Bilder som levereras digitalt får lagras digitalt men inte för annat ändamål eller längre tid än vad som behövs för den avtalade användningen. Efter avslutad engångsanvändning skall alla digitala bildfilerna raderas.
 
Vid återpublicering av bild skall den beställas för leverans på nytt.
 
Priser och betalningsvillkor
En bild som levererats anses vara använd och faktureras utifrån kundens redovisning och inte annat överenskommits.
 
Vid offertförfrågan och i övrigt då särskild överenskommelse träffas debiteras det pris som avtalas. Detta gäller även för research och andra tjänster.
 
Faktura förfaller till betalning trettio (30) dagar efter fakturadatum. Dröjsmålsränta debiteras enligt räntelagen. Vid beställning för privat bruk redovisas priserna inklusive moms. I övriga fall tillkommer moms på samtliga priser. Kunden ansvarar alltid för att korrekt fakturamottagare anges.
 
Vid leverans av papperskopior eller digital på CD/DVD tillkommer eventuella administrations- och fraktavgifter.
 
Ansvarsbegränsning
Jamtli är inte ansvarigt för skada eller andra påföljder om fullgörandet av åtagandena försvåras beroende på omständighet som Jamtli inte rimligen kunnat råda över såsom offentlig reglering, myndighets åtgärd, krigshändelse, strejk, blockad, bojkott, lockout, datorfel, programfel, serverfel, fel i telekommunikationer eller annan liknande omständighet eller motsvarande omständighet hos underleverantör.
 
Jamtli är inte ansvarig för skada till följd av försening, fel eller brist avseende bild eller överföringen av bild eller fel eller avbrott i den digitala tjänsten. Inte heller är Jamtli ansvarig för eventuella felaktiga eller bristfälliga uppgifter.
 
Jamtli är i intet fall ansvarig för indirekt skada eller följdskada. Jamtli skall under inga omständigheter vara skyldig att utge större ersättning än vad som motsvarar fakturabeloppet avseende den bild som föranleder skadeståndsansvar, och aldrig mer än ett belopp motsvarande ett (1) basbelopp.
 
Lagval och domstol
Svensk rätt gäller för avtalet. Tvister i första instans skall prövas vid Stockholms Tingsrätt.